Podatelna

Elektronická adresa elektronické podatelny Obecního úřadu Tuchoraz

obectuchoraz@volny.cz
obec@tuchoraz.cz
4fyedpb

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Tuchoraz.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obecní úřad Tuchoraz
 282 01 Český Brod

Úřední hodiny podatelny:
pondělí 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
středa   8:00 - 11:00 13:00 - 17:00

 

Obecní úřad Tuchoraz neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově úřadu.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf , sxw, odt případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD, USB Flash případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu: obectuchoraz@volny.cz případně na poštovní adresu Obecního úřadu Tuchoraz.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči OÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
- musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
- nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být podání do 3 dnů doplněno - viz výše.

Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád se postupuje i při řízení podle zákonů:
- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů o elektronickém podpisu) - podání žádosti o akreditaci (§ 10), podání žádosti o vyhodnocení shody nástroje elektronického podpisu (§ 9 odst. 2 písm. e) zákona a 8 vyhlášky č. 366/2001 Sb.)
- zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) - žádost o odnětí souhlasu (§ 17 odst. 3 písm. c), žádost o odnětí poštovní licence (§ 24 odst. 2)
pokud uvedené právní normy nestanoví v jednotlivých ustanoveních jinak. Pokud jsou výše uvedené žádosti podány elektronicky, platí pro jejich podepisování výše uvedené ustanovení správního řádu.

Stížnosti, oznámení a podněty podle zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád)
musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu veřejné správy a občany.