OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU-Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy
o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, jako příslušný správní orgán, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu), na základě návrhu ze dne 25. 10. 2023 žadatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IČ 000 66 001, Zborovská 11, 150 21, Praha 5 a na základě písemného souhlasu Policie ČR KŘP Středočeského kraje DI Kolín ze dne 19.10.2023
s t a n o v u j e
v souladu s ustanovením § 77 odst. 5, zák. č. 361/2000 Sb., zákona o silničním provozu s odkazem na ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“)
přechodnou úpravu provozu
- silnice č. III/10166 v úseku od hranice územního obvodu Český Brod až začátek obce Tlustovousy
- silnice č. III/10812 v úseku Vitice konec obce po křižovatku se silnicí č. III/10810
- silnice č. III/1133 v úseku Zahrady od konce zástavby až po křižovatku se sil. č. II/113
- silnice č. III/1136 v úseku Rostoklaty konec obce až začátek obce Tuklaty
- silnice č. III/11310 v úseku od křižovatky se sil. č. III/1133 až po křiž. se sil. č. III/33318
dle předloženého dopravně inženýrského opatření, které je nedílnou součástí stanovení.
Důvod stanovení přechodné úpravy provozu: omezení údržby komunikací v zimním období
Platnost stanovení: 1.11.2023 – 31.3.2024.

 Více naleznete v přílohách..